V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) vám poskytujeme nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov.

Na aký účel  získava poskytovateľ služby vaše osobné údaje? Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia cestovného poistenia, ktoré uzatvára poskytovateľ služby s poisťovňou.

Aké osobné údaje bude o vás poskytovateľ spracúvať? Na poisťovacie účely spracúva poskytovateľ osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie poistnej zmluvy, cestovného poistenia. (meno, priezvisko, dátum narodenia klienta)

Aké sú  vaše práva vo vzťahu k vašim údajom? V zmysle platných  právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba právo na prístup k jej osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú o nej spracúvané osobné údaje, právo kedykoľvek súhlas odvolať, právo žiadať opravu a aktualizáciu osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo získať osobné údaje v elektronickej podobe a právo podať sťažnosť u poskytovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov? V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov.

Ako dlho uchováva poskytovateľ vaše osobné údaje? Doba  uchovania osobných údajov u poskytovateľa je najmenej v dĺžke 10 rokov.